Op dit moment ter adoptie:

Foto's honden met korte beschrijving
Kontich

Foto's katten
Kontich
Antwerpen

Voor de laatste info bel even naar Antwerpen of in Kontich
of concteer ons via mail met onderstaande link "contact asiel".

 

ADOPTIEVOORWAARDEN

Artikel 1: De adoptant verklaart zich bereid de hierna volgende voorwaarden en verplichtingen te respecteren:

A. De adoptant neemt kennis van het feit dat dit een contract intuïtu personae is en verbindt zich er toe het dier persoonlijk een nieuwe thuis en opvang te bieden.

Het is de adoptant derhalve niet toegelaten het dier te verkopen of weg te schenken en hij dient ten allen tijde de hoofdbewaarnemer van het dier te zijn en te blijven.

Indien de adoptant het dier niet meer wenst te behouden is hij ertoe gehouden het terug af te staan aan het dierenasiel Antwerpen vzw.

De adoptant neemt uitdrukkelijk kennis van het feit dat het adopteren van een dier onder valse voorwendsels en met afwezigheid van de bedoeling het dier werkelijk zelf op te vangen, hetzij het dier te adopteren in functie van “stroman” voor iemand anders, een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt waardoor hij zich zal blootstellen aan correctionele vervolging*.

B. De adoptant verbindt er zich toe de lichamelijke en psychische noden en het welzijn van het dier te respecteren voor wat betreft het voorzien in een degelijke en voldoende voeding, de noodzakelijke en nuttige verzorging en de gepaste huisvesting, dewelke hygiënisch moet zijn en het dier dient te beschutten tegen alle weersomstandigheden.

C. De adoptant dient er ten allen tijde over te waken dat het dier niet uitbreekt of ontvlucht.

D. De BVIRH en het dierenasiel Antwerpen dienen onmiddellijk verwittigd te worden bij verlies van het dier en de adoptant zal, in samenwerking met het asiel, alle nuttige maatregelen nemen om het dier terug te vinden**.

E. De adoptant zal er zich van onthouden het dier te verminken of het voor vivisektie doeleinden af te staan.

F. De adoptant zal er zich van onthouden te fokken met het dier. In voorkomend geval van een adoptie van een zwanger dier kan de adoptant slechts over de worp jongen te beschikken na voorafgaande schriftelijke afspraak met de instelling.

G. De adoptant dient ten allen tijde de politie en inspecteurs van dierenasiel Antwerpen vzw toegang te verlenen tot de plaatsen waar het dier zich bevindt.

Artikel 2: Ziekte of overlijden.

A. Behoudens in geval van duidelijk aanwijsbare nalatigheid van de adoptant verbindt het Dierenasiel Antwerpen vzw zich er toe het geadopteerde dier te vervangen indien het dier ziek wordt of komt te overlijden binnen de 2 maanden na de adoptie.

In gebeurlijk voorkomend geval heeft de adoptant derhalve niet het recht het betaalde bedrag terug te vorderen van het dierenasiel Antwerpen vzw. Ook niet wanneer hij niet wenst in te gaan op het ruilaanbod.

Het dierenasiel Antwerpen vzw is geenszins aansprakelijk te stellen voor verborgen of zichtbare gebreken van het dier, ziekte of sterfte noch voor ziektes veroorzaakt door het dier.

B. Behoudens in geval van duidelijk aanwijsbare nalatigheid van de adoptant verbindt het Dierenasiel Antwerpen vzw zich er wel toe om m.b.t. het geadopteerde dier, dat het onderwerp is van onderhavige overeenkomst, te voorzien in desgevallend noodzakelijke verzorging, gedurende een termijn van één maand na de adoptiedatum, voor aandoeningen die aantoonbaar aanwezig waren ten tijde van het verblijf van het dier in het asiel. En dit met in acht name van een kostenbegrenzing van het dubbele van het door de adoptant betaalde adoptiebedrag.

C. De adoptant verbindt zich er toe zowel het dierenasiel Antwerpen vzw als de BVIRH*** binnen de twee werkdagen na het overlijden van het dier hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 3: Bijzondere bepalingen

A. De adoptant neemt tevens kennis van het feit dat een gedragsbeoordeling van een dier dat in een asiel verblijft limitatief is, en dat het gedrag van een dier steeds gerelateerd is aan het gedrag van diens bewaarnemer. Derhalve erkent de adoptant dat het dierenasiel Antwerpen vzw zich exonereert voor ongevallen of verwondingen dewelke gebeurlijk door het geadopteerde dier veroorzaakt werden.

Artikel 4: Geschillenregeling en sanctiemaatregelen

A. De adoptant neemt kennis en bevestigt dat ingeval van niet naleving van de in zijn hoofde aangegane verbintenissen, het dierenasiel Antwerpen vzw gemachtigd is het dier onmiddellijk en van rechtswege, zonder enige aanmaning noch vergoeding en ongeacht een eventuele betwisting van de feiten en/of de vaststellingen, terug te nemen en gerechtigd is op een schadevergoeding van minstens 100 €. Dit ongeacht het alsnog invorderen van de reële geleden schade en/of gebeurlijke gerechtelijke vervolging.

B. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de vrederechter van het vijfde kanton Antwerpen of desgevallend van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Het onttrekken van goederen die aan iemand anders toebehoren middels misleiding of bedrog is te kwalificeren als oplichting (volgens artikelen 489 e. v. SW.) Zijnde de handeling waarbij men iets van iemand anders verkrijgt door die persoon te misleiden via frauduleuze verrichtingen en misbruik van vertrouwen.

** Ter zake wensen wij er op te wijzen dat het ongeacht het gechipt zijn van het dier, toch nuttig kan zijn er alsnog voor te zorgen dat de halsband uw dier voorzien is van een plaatje met uw naam adres en (internationaal) telefoonnummer Het zal het terugvinden altijd vergemakkelijken.

*** Belgische vereniging voor identificatie & registratie van honden | vzw, PB 168, BE-1060 Brussel 6, België, Tel.: +32 (0)70 222 445, Fax: +32 (0)70 222 446, info@abiec-bvirh.be

Home                  Privacybeleid                            Contact asiel